ČINNOST SPOLEČNOSTI FAKO spol. s r.o.

Základní údaje

 • sídlo společnosti: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, Česká republika
 • IČ: 18188711
 • DIČ: CZ18188711
 • právní forma: společnčost s ručením omezeným

 

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433.

Datová schránka

 • číslo DS: 3785QAJ

 

Bankovní spojení

 • banka: ČSOB a.s.
 • číslo účtu: 195090615/0300
 • banka:Komerční banka
 • číslo účtu: 8316370207/0100

1  Inženýrská a projektová činnost

V oblasti inženýrské a projektové činnosti poskytuje naše firma tyto služby:

 • zpracování konceptu řešení, studií
 • vypracování dokumentace k územnímu řízení
 • vypracování dokumentace pro stavební řízení
 • vypracování dokumentace pro provedení stavby
 • obstarání vyjádření dotčených orgánů a správců sítí
 • zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • autorský dozor
 • vypracování pasportů budov

2  Technický dozor investora

 • kontrola kvality provedených prací
 • kontrola postupu prací a harmonogramu a jeho aktualizace
 • organizace kontrolních dnů stavby a zpracování protokolu z těchto kontrolních dnů
 • aktualizace platebního plánu, příprava fakturace zjišťovacím protokolem a kontrola provedených výkonů
 • sledování změn v projektu a vystavování „Změnových listů“ a jejich distribuce
 • projednání dodatků ke smlouvě o dílo a příprava dodatků k podpisu
 • odsouhlasení předložených vzorků a technologických postupů
 • dílčí technické přejímky díla
 • dozor nad potřebnými zkouškami
 • dozor nad vypracováním dokumentace skutečného provedení
 • dozor nad odstraněním vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě
 • projednání KZ se stavbou a dohled nad nimi
 • koordinace KZ na stavbě

3  Koordinátor BOZP

Fáze přípravy stavby

zpracovává plán bezpečnosti práce:

 • plán staveniště, zajištění staveniště, provozní řád
 • náležitosti oznámení o zahájení prací pro inspektorát práce
 • analýza o vyhodnocení rizik jednotlivých prací všech zhotovitelů (realizačních firem)
 • harmonogram výstavby se zaměřením na BOZP
 • seznam zhotovitelů
 • záznam o seznámení všech zhotovitelů s plánem BOZP
 • záznamy o aktualizacích plánu BOZP až do kolaudace stavby

Fáze realizace

 • Koordinátor řídí spolupráci zhotovitelů při zajišťování BOZP
 • Dohlíží na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby
 • Spolupracuje při stanovení doby potřebné k bezpečnému provádění činností, sleduje prováděné činnosti se zřetelem na dodržení požadavků na BOZP
 • Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích do stavebního deníku, navrhuje nápravná opatření a termíny náprav, dohlíží na jejich splnění
 • Organizuje kontroly dodržování plánu BOZP, navrhuje termíny kontrolních dnů a zaznamenává zápisy z jednání do stavebního deníku
 • Sleduje dodržování plánu BOZP

4 Provádíme také drobné stavební, malířské a natěračské práce.

5 Pronájem bytů a nebytových prostor v Kroměříži

Web navrhl a vytvořil Tomáš Valach